English   Danish

2021/2022  MA-MMPGV1150U  Økonomisk styring af den offentlige sektor

English Title
Management control of the public sector

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere evne til at:
  • Analysere og forstå økonomisk argumentation og kalkulation.
  • Reflektere over fordele og ulemper ved forskellige styringstiltag
  • Vise hvordan fagets teorier og metoder kan bruges til at løse konkrete problemstillinger i offentlige organisationer.
  • Komme med reflekteret forbedringsforslag til konkrete problemstillinger baseret på fagets teori og metoder.
Prøve/delprøver
Økonomisk styring af den offentlige sektor:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Udprøvningen er mundtlig med afsæt i en skriftlig projektrapport på 10-15 sider.
Rapporten skal tage udgangspunkt i fagets begreber og kan være case-baseret.

Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at analysere og skabe et billede af de udfordringer, der er forbundet med at styre økonomien i den offentlige sektor. Centralt i denne udfordring er at skabe incitamenter, der både motiverer de ansatte og ikke resulterer i dysfunktionelt adfærd.

Faget vil både diskutere analysere den økonomiske styring på et overordnet niveau med udgangspunkt i at forstå rationalet bag NPM (New Public Management), og samtidig gå diskutere specifikke teknikker og problemstillinger, som mellemledere i den offentlige sektor står overfor såsom incitamentssystemer, effektbaseret budgettering, rankings, takststyring, relationen mellem øget brug af præstationsmålinger og motivation.

Dette fag giver økonomisk og styringsmæssig indsigt med udgangspunkt i økonomisk teori men trækker også på sociologi og psykologisk teori.

 
Beskrivelse af undervisningsformer
TBA
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 117 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 28-06-2021