English   Danish

2022/2023  BA-BJURO1072U  Rets- og kontraktøkonomi

English Title
Law Economics and Contract Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Kalle Johannes Rose - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 30-11-2022

Relevante links

Læringsmål
 • At kunne anvende centrale spilteoretiske begreber som forventet nytte maksimering, Nash-ligevægt samt diverse optimalitetsbegreber i konkrete (sociale eller individuelle) valgsituationer og kunne udlede den bedste løsning inter partes og for samfundet via efficiensbegreber.
 • At vurdere styrken og svagheden ved alternative definitioner af optimalitet (efficiens)
 • At forstå moral hazard og adverse selection modellerne og kunne overføre modellerne på juraen og på forhold mellem Principaler og Agenter mere generelt
 • At vurdere under hvilke forhold der er sammenfald mellem ligevægt og optimalitet i konkrete sociale valgsituationer, der placeres i en juridisk kontekst.
 • At få en dyb faglig viden og analytisk tilgang til de grundlæggende retsøkonomiske rationaler for ejendomsretten, kontraktretten og erstatningsretten.
 • At anskue ejendomsretlige, kontraktretlige og erstatningsretlige problemstillinger ved hjælp af den retsøkonomiske modeller for ejendoms- kontrakt- og erstatningsretten og sætte resultaterne i kontekst af smafundmæssige udfordringer og dilemmaer.
 • At anskue organisationelle valg i lyset af Coase-teoremet og kunne prioritere allokeringen af rettigheder i forhold til parternes og samfundets efficiensbegreber
 • At relatere særlig kontraktteorien til konkrete organisatoriske problemstillinger i erhvervslivet og forstå incitamentsstrukturer, der blandt andet kan styrke iværksætteri
 • At anskue organisationelle valg ud fra teorien om moral hazard og teorien om ufuldstændige kontrakter samt planlægge en strategisk tilgang baseret på optimal ressourceallokering/rettighedsallokering
Prøve/delprøver
Rets- og kontraktøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • En godkendt lommeregner. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA ll Plus er tilladt (begge modeller er Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere).
Den studerende har adgang til
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der er to formål med ”Rets- og kontraktøkonomi: Grundlæggende teori og metode.” Det ene er at udvikle de studerendes analytiske værktøjer og begreber. Spil- og kontraktteoriens grundlæggende begreber og resultater introduceres, idet der lægges særlig vægt på at vise hvordan disse modeller kan anvendes til at forstå økonomisk adfærd. Det andet formål er at give de studerende et indblik i de væsentligste indsigter fra retsøkonomien. Der ses på, hvordan retsøkonomien kan strukturere juraen, og hvordan den kan kaste lys over erstatningsretten, kontraktretten, immaterialretten og ejendomsretten.
Vi vil anvende økonomisk teori til at forstå kontrakter og organisationer med; vægten er lagt på at anvende det økonomiske begrebsapparat til forståelse af kontrakt- og virksomhedsformer. Samtidig er det essentielt at de studerende får indblik i relationen til den langsigtede værdiskabelse frem for et udelukkende kort profit hensyn.

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Feedback i undervisningen
Der arbejdes med små cases i undervisningen, og der er forskellige quizzer.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 40 timer
Gruppearbejde 8 timer
Forberedelse 126 timer
Eksamensforberedelse 32 timer
Foreløbig litteratur

Eide og Stavang: Rettsøkonomi.

Dutta: Strategies and Games

Se endelig litteraturliste på Canvas.

Sidst opdateret den 30-11-2022