English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO2011U  Kvantitativ metode og videnskabsteori

English Title
Quantitative methods and theory of science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Kristian Roed Nielsen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 27-06-2022

Relevante links

Læringsmål
 • Demonstrere viden om forskellige kvantitative dataindsamlingsmetoder og vurdere deres fordele og ulemper i forhold til specifikke problemstillinger
 • Bruge beskrivende statistik og grafiske metoder til at præsentere og forstå kvantitative data
 • Formulere hypoteser og teste disse ved hjælp af udvalgte statistiske test
 • Fortolke analyser og kvantitative data og kommunikere fortolkninger og konklusioner effektivt
 • Forholde sig kritisk til undersøgelsesdesign og analysemetoder, herunder f.eks. formulering af spørgsmål og hypoteser, stikprøveudtrækning, valg af test og relevante forudsætninger for tests
Prøve/delprøver
Kvantitativ metode og videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er at gøre de studerende i stand til at arbejde kompetent med relevante kvantitative metoder både i projekter og opgaver i løbet af deres uddannelse og i deres fremtidige erhvervskarriere. Kurset fokuserer på anvendelse af kvantitative metoder i forhold til faktiske problemstillinger og data og lægger stor vægt på fortolkning og anvendelse af analyser og resultater. Udover selv at analysere data lærer de studerende at forholde sig kritisk til andres brug af kvantative metoder og statistiske analyser.

 

Kurset dækker følgende emner:

 • grundlæggende skabeloner for undersøgelsesdesign, som går igen i løbet af hele kurset og danner grundlag for de øvrige komponenter. 
 • deskriptiv og inferentiel statistik og hvad disse kan bruges til. 
 • kategoriske og numeriske variable og deres betydning for valg af deskriptiv og inferentiel statistik
 • dataindsamlingsmetoder; kurset fokuserer på spørgeskemaer, men dækker også andre metoder, herunder eksperimenter
 • introduktion af statistisk software
 • de vigtigste sandsynlighedsfordelinger, som basis for forståelse af statistiske tests
 • formulering af undersøgelsesspørgsmål og statistiske hypoteser
 • statistiske tests; der er fokus på god forståelse af simple tests, men kurset dækker også udvalgte multivariate metoder. 

 

Kurset er bygget op omkring ugentlige forelæsninger der dækker det mere teoretiske, med tilhørende øvelsestimer hvor teorien bringes i anvendelse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset vil kombinere klassisk campus og online forelæsninger med superviserede campus og online øvelser. Blended learning vil blive brugt til at fremme studerendes engagement og give læringsfeedback. Med fokus på praktisk anvendelse vil undervisning ligge fokus på hands-on øvelser ved brug af statistisk software. Studerende vil modtage en introduktion til brugen af disse værktøjer i dedikeret workshop. Det forventes, at deltagerne aktivt engagerer sig i problemløsningsøvelser inden for klassen og derhjemme, samt forberedelse før klassen ved at læse det respektive materiale. Løbende vurdering vil understøtte studerendes læring og give vejledning om deres fremskridt hen imod at mestre læringsmålene.
Feedback i undervisningen
Den studerende får feedback gennem øvelser og dedikerede blended learning-elementer. Feedback vil både være mundtligt, samt online via dedikeret selvstændige øvelser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 24 timer
Øvelsestimer 14 timer
Ikke-obligatoriske selvstændige øvelser 10 timer
Forberedelse og eksamen 160 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur

Grundbog:

 

Artikler:

Sidst opdateret den 27-06-2022