English   Danish

2022/2023  BA-BMECO1324U  Fagets videnskabsteori

English Title
Theory and philosophy of science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Per Durst-Andersen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-07-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for fagets teorier, analysestrategier og begreber, deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger. 
  • Kombinere og diskutere fagets teorier, analysestrategier og begreber og anvende dem på cases. 
  • Diskutere sammenhænge mellem fagenes teoretiske perspektiver. 
  • Være i stand til at skrive klare og velbegrundede problemformuleringer og metodologiafsnit i deres egne værker.
  • Udtrykke sig klart, tydeligt og kvalificeret på skrift.
Prøve/delprøver
Fagets videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den skriftlige prøve består af fire spørgsmål, der alle skal besvares inden for de normerede 10 NS, men den studerende må gerne vægte besvarelsen et spørgsmål højere end de tre andre, men dog således at besvarelsen af dette ene spørgsmål ikke overstiger 40 procent af den samlede besvarelse. Det første spørgsmål vil omhandle en case, som den studerende skal besvare en række spørgsmål til. Det andet spørgsmål drejer sig om en problemstilling, som der ønskes en række videnskabsteoretiske vinklinger af. Det tredje spørgsmål udgøres af en problemformulering, som den studerende skal løse ved at anvende flere metoder fra forskellige videnskabsteorier. Det sidste og fjerde spørgsmål omhandler en sammenligning af to videnskabsteorier.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Fagets videnskabsteori er at bibringe de studerende refleksiv indsigt i det videnskabsteoretiske grundlag for anvendelsen af matematiske/kvantitative metoder såvel som kvalitative metoder og løsningsmodeller i moderne erhvervsøkonomi for derigennem at udvikle deres analytiske kompetencer og samtidig gøre dem bevidst omkring valg af indfaldsvinkel, teori og metode ved identifikation og løsning af problemer i virksomheder. Der lægges vægt på at lære de studerende at se et problem fra forskellige sider, der hver især kan kræve sin teori og metode.

 

Gennem forskellige cases indføres de studerende i overordnede og centrale filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger med vægt på samfunds- og virksomhedsøkonomi, herunder statistik og logik. Samtidig hermed bibringes de studerende en forståelse for grundbegreber som ontologi, epistemoligi og metodologi og deres udmøntning inden for forskellige varianter af positivismen (den klassiske og den logiske positivisme plus kritisk rationalisme) og inden for fænomenologi, hermeneutik, socialkonstruktivismen, kritisk teori og kritisk realisme. De studerende lærer at forholde sig kritisk til hver enkelt videnskabsteori, således at de er klar over, hvad et bestemt valg af synsvinkel, teori og metode har af positive og negative konsekvenser og hvad en kombination af teorier og en kombination af kvantitative og kvalitative metoder kan udvirke.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdforelæsninger og holdøvelser med gruppeoplæg og aktiv dialog.
Feedback i undervisningen
Der udbydes 2 individuelle opgaver à 5 NS, hvilke giver mulighed for at komme i kontakt med den enkelte studerende og dermed være i stand til at give helt konkret feedback på de enkelte dele i opgaven og på opgaven i sin helhed, hvorved den studerende bliver bedre motiveret. Feedbacken vil foregå skriftligt via mail eller på Zoom i tilfælde af særlige forståelsesproblemer. Derudover tilbydes de studerende at kunne henvende sig efter at have set og hørt de enkelte videooptagelser.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 120 timer
Undervisning 34 timer
Eksamen 71 timer
Foreløbig litteratur

Juul, Søren & Pedersen, Kirsten B. (2012): Samfundsvidenskabernes videnskabsteori. En indføring. Hans reitzels Forlag, København.

 

Thurén, Thorsten (2002 eller senere): Videnskabsteori for Begyndere. Munksgaard.Kap. 1-20.

 

En række artikler der bruges som cases.


 

Sidst opdateret den 01-07-2022