English   Danish

2023/2024  BA-BJURV1005U  Dansk Udbudsret

English Title
Danish Public Procurement Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Andersen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Kathrine Søs Jacobsen Cesko - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-03-2023

Relevante links

Læringsmål
Det er målet med faget, at:
 • den studerende skal kunne identificere og forklare grundlæggende begreber indenfor udbudsret i et fagligt korrekt sprog;
 • den studerende skal være i stand til at identificere udbudsretlige problemstillinger i en case, og strukturere en analyse, der indeholder de relevante retskilder;
 • den studerende skal endvidere kunne løse problemstillingen, samt diskutere mulige foranstaltninger og sanktioner i det udbudsretlige håndhævelsessystem;
 • den studerende skal kunne forklare forholdet mellem national ret og EU ret på det udbudsretlige område.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kurset bygger på de obligatoriske juridiske fag på HA(jur.). Studerende fra andre uddannelser må påregne at yde en ekstra indsats for at sætte sig ind i juridisk metode. Eventuel litteratur kan anvises af den fagansvarlige eller af underviseren på kurset.
Prøve/delprøver
Dansk Udbudsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Reeksamen kan afholdes som mundtlig prøve, såfremt antallet af eksaminander tilsiger dette.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Når staten indgår kontrakter med private virksomheder om levering af varer/ tjenesteydelser eller udførelsen af offentlige arbejder opstår forskellige juridiske problemstillinger, udbudsretlige som forvaltningsretlige. Når staten køber ind kan andre hensyn end effektivitet spille ind, da indkøb kan være et redskab til at gennemføre politiske målsætninger om fx færre arbejdsløse, energieffektivitet, regional udvikling eller innovation. Udbudsreglerne foreskriver grundlæggende principper og procedurer som det offentlige skal følge når det køber ind på markedet, for at undgå korruption, favoritisme og protektionisme. EUF-Traktatens almindelige regler om fri bevægelighed gælder som udgangspunkt for alle offentlige kontrakter. Derudover gælder EU's udbudsdirektiver. Der blev i 2014 vedtage nye udbudsdirektiver i EU med implementeirngsfrist i foråret 2016. Faget fokuserer på den danske implementering af EU's udbudsdirektiver, som trådte i kraft 1. januar 2016. Endvidere behandles det særlige håndhævelsesregime for udbudsretten, der i Danmark er implementeret bl.a. ved oprettelsen af Klagenævnet for udbud.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger med aktiv studenterdeltagelse, herunder diskussion og fremlæggelse af cases mv.
Feedback i undervisningen
feedback gives mundtligt I undervisningen gennem øvelser, cases, quiz og dialog
Studenterarbejdstimer
Forlæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 124 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Foreløbig litteratur
Litteratur

Grith Skovgaard Ølykke, Mette Ohm og Cecilie Fanøe Pedersen, EU’s udbudsregler – i en dansk kontekst, DJØF (3. udgave 2022)


Udbudsloven, Traktaterne, EU domme og udvalgete kendelser fra Klagenævnet for udbud. 

Sidst opdateret den 15-03-2023